Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY WIERZBICA

W ramach projektu na terenie objętym inwestycją powstanie

 • 7 sz. pomp ciepła,
 • 48 sz. kotłów na biomasę,
 • 65 sz. Instal. kolektorów słonecznych,

a także montażu instalacji fotowoltaicznych(121 sz. instalacji na prywatnych posesjach/ domach mieszkańców (dach lub grunt)Gminy oraz 1 sz. instalacji o mocy 24,8 kW na dachu budynku użyteczności publicznej – dachu przedszkola)na terenie Gminy Wierzbica.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

 1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,10 kWp VAT 8%,
 2. Kocioł na biomasę o mocach 15kW,20kW i 25kW VAT8%,
 3. Kolektory słoneczne typ 2/300 VAT 23%,
 4. Kolektory słoneczne typ 2/300 oraz typ 3/400 VAT 8%,
 5. Pompy ciepła o mocy 3,0 kW VAT 8%,
 6. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,8 kW,
 7. Studium wykonalności,
 8. Dokumentacja techniczna,
 9. Promocja projektu,
 10. Zarządzanie projektem rozliczane ryczałtowo,
 11. Nadzór inwestorski.

Celem głównym projektu jest zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Moc instalacji dostosowana zostanie do wielkości budynku mieszkalnego/użyteczności publicznej oraz liczby jego mieszkańców/użytkowników.

Główną grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Wierzbica.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

· Dod. zdol. wytw. e. ciepl. ze źródeł odn.[1,2657MWt];

· Dod. zdol. Wytw. e. elekt. ze źródeł odn.[0,3999MWe];

· Dod. zdol. wytw. e. ze źródeł odn.(CI30)[1,6656MW];

· Prod. e. ciepl. z nowo wybud. inst. wykorzyst. OZE[1028,3538MWht/rok];

· Prod. e. ciepl. z nowo wybud./nowych mocy wytw. inst. wykorzyst. OZE[1028,3538MWht/rok];

· Prod. e. elekt. z nowo wybud. inst.wykorzyst.OZE[376,6100MWhe/rok];

· Prod. e. elekt. z nowo wybud./nowych mocy wytw. inst. wykorzyst. OZE[376,6100MWhe/rok];

· Szac. roczny spadek emisji gazów ciepl.(CI34)[694,0211tony r. CO2/rok].

Zaplanowana do realizacji inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubelskie”

panele_solarne
 • Dywersyfikacja źródeł produkcji energii cieplnej wśród mieszkańców gminy;

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia paliw stałych do produkcji energii cieplnej;

 • Zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego, a tym samym podniesienie atrakcyjności społeczno–gospodarczej gminy,

 • Znaczące obniżenie kosztów energii cieplnej dla indywidualnych mieszkańców oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą z konwencjonalnych źródeł;

 • Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców związanych z zakupem i transportem opału;

 • Wzrost ożywienia gospodarczego i inwestycyjnego gminy w perspektywie długofalowej;

 • Zinformatyzowanie systemu obsługi systemu dostarczania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych poprzez uruchomienie dedykowanego serwisu www.

Copyright © - Gmina Wierzbica | Realizacja: Devcomm ICT